دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار: تاسیس مدرسه 2 زبانه

دانلود
 • خلاصه
 • فهرست
 • خلاصه طرح (پروژه کارآفرینی) نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار: تاسیس مدرسه 2 زبانه


  پیشگفتار
  اندیشه مشارکت مردم درضمن برخورداری ازپشتوانه های متین درآموزشهای درسی در دوران ابتدائی و راهنمائی امری پذیرفته شده در مدیریت جامعه کنونی که همواره باپیچیدگی روبه افزایش است به شمارمی آید.
  بر خلاف آنچه درتصوراولیه به نظرمی آیدشرکت دادن افراد درسرنوشت خویش نه لطف ومحبت و موهبتی است که دولت هابه مردم عطا می کنند ونه منت گذاشتن برگردن آنان است بلکه حق آنان وضرورت جامعه است .
  درجهان امروزتوسعه درابعادمختلف آن هدف اصلی سیاستگذارای هاوبرنامه ریزی دولت هاست نیروی انسانی متخصص ازجمله عوامل اصلی توسعه پایداراست .
  ارائه آموزش های عمومی ونیمه تخصصی به افراد 7 تا 19 ساله کشورهدف اصلی نظام آموزش و پرورش کشورهاست ازلحاظ کمی بااحتساب هیجده ونیم ملیون نفردانش آموز اولیای آنهاوهم چنین یک ملیون نفرمعلمان وسایردست اندرکاران نظام آموزشی بیش ازدوسوم ازجمعیت کشورما به طور مستقیم یاغیرمستقیم باآموزش وپرورش سروکاردارند.به همین دلیل ازجمله ویژگی های سازمان آموزش وپرورش ومدیریت آن حضور گسترده وفراگیرآن به صورت مدرسه وآموزشگاه درسطح جامعه واقصی نقاط مملکت است .ازلحاظ کیفی باتوجه به نقشی که آموزش وپرورش درتوسعه و بهروزی فردی واجتماعی افرادداردجامعه نسبت به اهداف آموزش وپرورش وچگونگی تحقق آنهاحساسیت واهمیت خاصی قائل است لذادراهمیت آموزش وپرورش گفته شده که اگرمی خواهید جامعه ای را اصلاح کنید ابتدا آموزش و پرورش آن را اصلاح کنید و چنانچه می خواهید آموزش و پرورش را اصلاح کنیدابتدا مدیریت آن را اصلاح کنید.
  مدیریت مدرسه محوریاتصمیم گیری مشارکتی ازویژگی های بارزنظام آموزشی دردهه اخیربه شمارمی رود. این مهم به ویژه درکشورهای پیشرفته جهان دگرگونی های مهمی درروش های اداره وراهبری مراکز آموزشی وآموزشگاهی به وجودآورده است .آشنایی بااین شیوه ها رهبران آموزشی وآموزشگاهی راقادرمی سازد تا تب رهبری سازمان خودرا بسنجد و به عنوان قطب نمای علمی حرکت خودراازبرنامه روزی به برنامه ریزی تغییر داده وهم چنین به رفع ابهامات عملکرد بپردازد درنتیجه اهداف ورسالت های مدارس رامحقق سازند .
  مدرسه محوری به این امر اشاره داردکه درفرآیندتصمیم گیری جامع وفراگیرهمه اعضای گروه به طوربرابر شرکت داشته باشندلازم است اقتدارگروههایی که درمدرسه تصمیم گیری می کنند بوسیله سطوح سازمانی و سلسله مراتب آن حمایت شود و مورد احترام قرارگیرد. دراین تحقیق برآنیم با ارائه مدیریت مدرسه محوربه ترتیب تعاریف ومفاهیم اهداف مفروضه های اساسی ، الگوها ،ملاحظات اساسی مدیریت مدرسه محور،تحلیل وتبیین شودودرپایان نیزبه جمع بندی نتایج بپردازیم.
  کوشش برای تصمیم گیری درآموزش وپرورش به عنوان محوراصلاحات امری جدید نیست .تاریخچه تمرکززدایی درآموزش وپرورش فرازونشیب هایی داشته ولی هیچگاه متوقف نشده است .دراین زمینه مالن ،اوگاوا و کرانز می گویندپیشنهاد تفویض اختیارتصمیم گیری ازمناطق آموزش وپرورش به مدارس وپیشنهادتوزیع اختیارات تصمیم گیری به شورایی مرکب مدیرمدرسه ،اولیای دانش آموزان وشهروندان محلی طی دهه های متوالی مکرراً به تصویب رسیده به اجرادرآمده متوقف یالغوشده مجدداًبه تصویب رسیده است واجرانشده است . درروندتمرکززدایی درآموزش و پرورش ابتداعدم تمرکزمالی واعطای اختیاراتی درزمینه اداری ومالی به مدارس صورت می گیرد وسپس به زمینه های دیگرمثل امورپرسنلی وبرنامه درسی آموزشی تعمیم می یابد.بخش عمده ای ازپیشینه ای که طی دهه های اخیردرمدیریت آموزشی گردآمده وتدوین شده ،مربوط به تحقیقات ،طرح های اجرایی وتجربیاتی است که درکشورهای مختلف درزمینه تفویض اختیاروانتقال قدرت به مدارس صورت گرفته است .درکشورماتجربه ای که درشورای آموزش وپرورش مناطق واستان هاومقررات مربوطه داشته ایم ، موید این تجربه جهانی است .
  چکیده
  درگذشته اصلاحات درآموزش وپرورش ،معمولاً به صورت طرح وبرنامه ریزی به طورمتمرکزازطرف وزارت آموزش وپرورش تدوین وجهت اجرا ابلاغ می شد،صورت می گرفت .باتوجه به تاثیرعمیقی که مدرسه درتحقق هدف اصلی آموزش وپرورش ،یعنی تدریس ،آموزش ویادگیری ،داردبه تدریج دراصلاح آموزش وپرورش تمرکززدایی دراولویت ودستورکارقرارگرفت .ازدهه 1980میلادی به بعددرهربرنامه اصلاحی برای آموزش وپرورش ،مدرسه موردتوجه وتاکیدقرارگرفته است .به همین رو،درحال حاضرمدرسه تنهامجری سیاست هاوبرنامه ملی تلقی نمی شود،بلکه خودیک واحدتصمیم گیری،برنامه ریزی ومدیریت است لذا،امروزمدرسه محوری راهبردی برای انجام اصلاحات درآموزش وپرورش است .ونمونه ای فراگیرازیک روندجهانی به سوی تمرکززدایی درآموزش وپرورش می باشد.کشورمانیزدرحال تجربه این روندجهانی است ،زیرادرآئین اجرایی مدارس مصوب تابستان 1379شورایعالی آموزش وپرورش ،آمده است که اختیارات جدیدی درراستای سیاست مدرسه محوری به مدارس واگذارمی شودتابسترمناسبی برای تحقق شعارمدرسه محوری یامدیریت مدرسه محورفراهم گردد. مدرسه محوری یاتصمیم گیری مشارکتی درمدرسه یک بازنگری درمدارس به ویژه مدارس دولتی که اعضاقدرت تصمیم گیری راازیک ناحیه مرکزی به یک مدرسه به منظوربهبودعملکردآن مدرسه بدنبال دارد.سوگیری این فرآیندبه سمت افزایش دادن سطح دخالت ودرگیری مدرسه دراداره مدیریت خوداست .همچنین تعاملی دراین راستا پدیدمی آیدبرای ایجادوتحقق اهداف اثربخشی درمدرسه است .بدین ترتیب مدرسه محوری بدنبال تمرکززدایی درنظام آموزشی وانتقال اختیاروقدرت تصمیم گیری به مدرسه بوجودمی آید. فرآیند مدرسه محوری به افرادی که درآن مدرسه کارمی کننداجازه می دهدتاجنبه های گسترده تری از موضوعات مدرسه که درآن کارمی کنند را درنظرگرفته ازانرژی خودبه منظوربهبودوتوسعه مدرسه بیشتر استفاده کنند. به این ترتیب فهم تاُمل این که چگونه مدرسه محوری می تواند سودمند باشد نیازمند مشخص کردن شرایط موردنیازبرای برانگیختن وتواناکردن مدارس به منظوراستفاده ازقدرت تصمیم گیری خودوهمچنین سازگارکردن نوآوری های متناسب وتوسعه دهنده عملکردمدرسه است.
  اهداف مدرسه سازی
  1-افزایش عملکردمدرسه وکیفیت آموزش
  افزایش عملکردمدرسه وکیفیت آموزش مهیاشده برای دانش آموزان به منظورتقویت پیشرفت تحصیلی آنها ازاهداف اساسی مدرسه محوری است .
  تفکردرآموزش توجه خودرابرتوسعه عملکردکلیه دانش آموزان باارائه طرح هایی برای استفاده ازبرنامه های آموزشی ودرسی متمرکزکرده است که برحل مسئله ومهارت های تفکردرسطح بالا تاکیدمی کند.این امربرآن تاکیدداردکه هدف اصلی مدرسه محوری بهبودکیفیت برنامه های آموزشی ودرسی درمدارس است .
  2-افزایش مسئولیت پذیری
  هدف اصلی مسئولیت پذیری مشارکت دادن افراددرموضوعاتی است که باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شودکسانی که برای یک مدرسه تصمیم می گیرندودرآن مدرسه نیزکارمی کنندبه وضوح پیامدهای تصمیم گیری خودرامی بینندومی کوشنددرقبال تصمیم های خودمسئول باشندوتصمیم هایی گیرندکه باعث پیشرفت مدارسشان شود.
  3-اختیارواقتدارتصمیم گیری
  متخصصان بسیاری واگذاری اختیارواقتدارملی به یک مدرسه رانتیجه اصلی مدیریت محوری می داننداین هدف ازاین عقیده حمایت می کندکه آن هایی که درمدارس مسئول هستند باید درتعیین شرایط واعمال آموزش نقش داشته باشند.
  4-بهره مندی سیاسی
  بهره مندی سیاسی به روشی اشاره می کندکه طی آن موسسات بزرگ باعث محدودکردن تعارض هاومنابع شده وانتظارات افرادرابرآورده می کنند.گرچه برای آن هایی که قدرت بیشتری برای اعمال کنترل به کسانی که درسلسله مراتب پایین ترقدرت قراردارنداین امرمحتمل تراست اما مدیریت مدرسه محوراجازه می دهدتا تعارض به نواحی ای که می توانداین تعارض راحل کند انتقال یابدوازمدیریت مرکزی بکاهد.بهره مندی سیاسی همچنین مالکیت بویژه مالکیت روانی تدریس رابربخشی ازمدارس که معلمان و والدین به آن نزدیک ترهستندافزایش می دهد.
  عوامل متعددی درایجادمدرسه محوری موثرندکه اهم آنان عبارتنداز:
  1-تغییرات درساختارتصمیم گیری
  هدف اصلی مدرسه محوری بهبودکیفیت برنامه های آموزشی ودرسی مدارس است برای تحقق این هدف تغییرات درساختارتصمیم گیری که به سبب تغییردرموضوعات آموزشی می شودودانش آموزان رابه سطوح بالاتری ازپیشرفت تحصیلی می رساندازمفروضه های اساسی است به این ترتیب مدرسه محوری نیازمندیک ساختارانعطاف پذیراست .
  2-واگذاری مسئولیت عملیات مدرسه به تصمیم گیرندگان
  آنهایی که در فرآیندتصمیم گیری مدرسه دخیل هستندخودنیزمسئول نتایج آن می باشنداین امرمنجربه تصمیم گیری بانتایج بهتری خواهدشد
  3-اداره مشارکتی مدرسه
  اداره مشارکتی بافتی رابوجودمی آوردکه منجربه پیوستگی درفرهنگ وانسجام بیشترمدرسه می شود بدین ترتیب اگراداره مدرسه مشارکتی باشدمنجربه پذیرش برابری ارزش انسانی همه افرادپذیرش مشارکت به عنوان یک فرآیندشکوفایی وپذیرش برابری حقوق طبیعی همه افرادمی گردد.این مهم درنهایت منجربه بهبودکیفیت تدریس ،رشددرابعادمختلف آن ،گسترش اندیشه های درونی ،تقویت اعتماد به نفس ،خلاقیت ،انگیزش ،کاهش تعارض ،پرورش فکری ،همدلی وهمدردی وحدت ومالکیت روانی درمدیران ومعلمان ودانش آموزان وکارکنان واولیای مدرسه می گردد.
  4-مشارکت دادن مسئولان محلی ومنطقه ای دراداره امورمدرسه
  مسئولان محلی ومنطقه ای بهترازمقامات اداری می دانندکه چه چیزبرا ی پیشرفت مدارس مورد نیاز است .
  5-کاربست نتایج پژوهش های متعددسایررشته هادرخصوص تمرکززدایی
  نتایج مطالعات دفترآموزش وپژوهش امریکابیانگراین مطلب است که اکثرسازمان هابه طورهمزمان می توانندهم متمرکزوهم غیرمتمرکزباشندبه این معناکه برای اهداف آرمان هاوارزش هابه صورت متمرکزوبرای عملیات تولید،روش عدم تمرکزرااختیارکنند.
  براین اساس نظام آموزش وپرورش نیزمی تواندهدف های کلی آموزشی رابصورت متمرکزآموزش های تحقیق اهداف رابصورت غیرمتمرکزانجام دهددرحال حاضربرخی کشورهای جهان مانندامریکا،فرانسه ،آلمان و... به این ترتیب عمل می کنند .
  6-رفاه ملی
  توجه مدیریت مدرسه محوربه افزایش استانداردهای زندگی ازطریق ایجادآموزش وپرورش کیفی ازمفروضه های مدرسه محوری است .به بیان دیگردرمدرسه محوری بایدباورداشت که نظام آموزشی بایدبه بالابردن استانداردهای زندگی کمک کندبدون آموزش وپرورش کیفی رفاه ملی غیرممکن است ازاین رولازم است آموزش وپرورش مناسب برای افرادیک جامعه فراهم گرددولازمه چنین آموزش وپرورشی تاکیدبرمدرسه محوری است.
  7-تخصیص منابع لازم باتوجه به نیازهای فراگیران
  منظورازمنابع برنامه آموزشی،برنامه های درسی، تجربه های یادگیری ،معلمان ،الگوهای تدریس ، وسایل وتجهیزات آموزشی، خدمات وامکانات آموزشی است .بدین ترتیب درمدرسه محوری تاکیدبرآن است که برای هردانش آموزبه جای تهیه مجموعه ای ازمنابع ،منابع خاص تهیه شودتابتواندبه نحومطلوب نیازهاوعلایق خودرابرآورده کند.
  8-ایجادمدیریت کیفی جامع
  مدیریت کیفی جامع ازمفروضه های دیگرمدرسه محوری است مدیریت کیفی جامع یک روش انجام دادن کاربه شیوه جمعی است که درآن تلاش می شودانتظارات مراجعان به نحواحسن برآورده شودبه بیان دیگرهدف آن فرآیندمدیریت بهبودمستمربهره وشکوفایی قابلیت هاواستعدادهای کلیه نیروی موجوددرکاراست .درمدیریت کیفی جامع اصولی مانند:تمرکزبراستفاده کنندگان ومشتریان وتوجه به آنان ،پیشگیری به جای درمان ، بسیج همه نیروها،منابع و تسهیلات،توجه وتمرکزبرنتایج کار و فرآیند تصمیم گیری مبتنی براطلاعات وبازخوردمستمر به فراگردهاونتایج کارخودحاکم است .
  9-استقلال مدرسه برای تصمیم گیری دراموربودجه کارکنان وموضوعات درسی
  این مفروضه اساسی لازم است بایک برنامه رشدکارکنان همراه باشد تامهارت هارابرای آن هایی که درگیراین امرهستندبه منظورشرکت دربحث های موثروتصمیم گیری آگاهانه تشریح کنند.به علاوه لازم است به مدیری استقلال واگذارشودکه دارای مهارت های رهبری باشدتامدرسه محوری راتقویت کند . مدرسه محوری نیازمند رهبران آموزشی قوی زیرک دقیق تیزبین وسازمان دهنده اجتماعی است همچنین زمان وفرصت لازم برای کسب مهارت های تصمیم گیری واستفاده ازآن هابرای افرادی که بدنبال استقلال هستندضروری است وبایدبه کارگرفته شودافزون برآن نتایج کارازطریق بازشناسی باید به آنهایی داده شودکه مسئولیت واستقلال را می پذیرند.  ------------------------------------------------------
  دیگر برچسب های مقاله و تحقیق دانشجویی دانلود طرح کارآفرینی نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار مدرسه:

   

  نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار

   

   


  نمونه طرح کسب و کار تکمیل شده
  طرح کسب و کار تکمیل شده
  نمونه مدل کسب و کار
  طرح کسب و کار
  پروژه کارآفرینی

   

   

   

  فایل نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار مدرسه فوق با حجم فایل و تعداد صفحه ذکر شده در بالا بوده که می توانید این نمونه طرح کسب و کار تکمیل شده مدرسه را با قیمت درج شده آن خریداری نمائید.

   


  نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار مدرسه
  نمونه طرح کسب و کار تکمیل شده مدرسه
  نمونه تکمیل شده طرح کسب وکار مدرسه
  نمونه فرم تکمیل شده طرح کسب و کار مدرسه
  نمونه فرم پر شده طرح کسب و کار مدرسه
  نمونه تکمیل شده طرح کسب کار مدرسه
  نمونه طرح کسب و کار مدرسه
  طرح کسب و کار+پروژه کارآفرینی مدرسه
  فرم تکمیل شده طرح کسب و کار مدرسه
  طرح کسب و کار نمونه مدرسه
  دانلود طرح کسب و کار مدرسه
  دانلود نمونه طرح کسب و کار مدرسه
  نمونه کامل شده طرح کسب و کار مدرسه
  نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار کارآفرینی مدرسه
  نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار درس کارآفرینی مدرسه
  نمونه تکمیل شده الگوی طرح کسب و کار مدرسه
  تحقیق نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار مدرسه
  دانلود نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار مدرسه
  نمونه فرم تکمیل شده طرح کسب و کار درس کارآفرینی مدرسه
  دانلود نمونه فرم تکمیل شده طرح کسب و کار مدرسه
  نمونه فرم تکمیل شده طرح کسب و کار مدرسه

   

 • فهرست طرح (پروژه کارآفرینی) نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار: تاسیس مدرسه 2 زبانه

  فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه

  نظریه استاد راهنما 1
  صفحه تقدیر و تشکر Error! Bookmark not defined.
  صفحه تقدیم به Error! Bookmark not defined.
  پیشگفتار 2
  چکیده 4
  اهداف مدرسه سازی 5
  فصل اول: در مورد طرح 13
  مقدمه 14
  طرح جاری در یک نگاه 14
  1-2- قواعد به کار رفته در این نوشته: 15
  چشم‌انداز و ماموریت: 15
  برنامه عملیاتی برای توسعه در سال‌های آتی 16
  نام و موضوع طرح 17
  اهداف طرح 18
  نوع فعالیت و محل اجرای طرح 18
  حوزه فعالیت 18
  بررسی پیشینه پژوهش 18
  روند پیدایش مدارس دولتی به سبک اروپایی و دید مردم 19
  فصل دوم: مدیریت و برنامه ریزی پروژه 20
  مقدمه 21
  برنامه ریزی استراتژیک 21
  فصل سوم: مدیریت فنی پروژه 26
  دلایل اصلی ناکامی در یادگیری زبان 27
  جدول و نمودار میزان علاقه مندی به زبان دوم 29
  جدول و نمودار مقایسه ای در مورد خدمات 3 آموزشگاه 30
  محوطه سازی 31
  ساختمان سازی 32
  ماشین آلات و تجهیزات و وسائل 32
  تاسیسات 33
  وسایل حمل و نقل دانش آموزان و مدرسان 34
  نیروها و تخصصهای مورد نیاز اولیه 34
  لیست تجهیزات دفتری و بهداشتی 35
  محوطه و زمین مورد نیاز طرح 35
  فصل چهارم: مدیریت اقتصادی، مالی و بازاریابی پروژه 36
  بررسی ساختار هزینه 41
  ارزیابی مالی 42
  برآورد هزینه محوطه و زمین مورد نیاز طرح 42
  محوطه سازی 42
  برآورد هزینه های ساختمان سازی 43
  برآورد هزینه های ماشین آلات و تجهیزات و وسائل 43
  برآورد هزینه های تاسیسات 45
  برآورد هزینه های وسایل حمل و نقل دانش آموزان و مدرسان 45
  برآورد هزینه های نیروها و تخصصهای مورد نیاز اولیه 46
  برآورد هزینه های تجهیزات دفتری و بهداشتی 47
  برآورد هزینه های آب ، برق و سوخت مصرفی 47
  برآورد هزینه های تعمیرات و نگهداری 47
  برآورد سرمایه ثابت 48
  هزینه های سرمایه ای 48
  هزینه های قبل از بهره برداری 49
  برآورد سرمایه در گردش 49
  نحوه سرمایه گذاری 50
  برآورد هزینه استهلاک 50
  هزینه تشکیل کلاسها و ارائه خدمات سالانه: 51
  ترازنامه مالی 54
  فصل پنجم: نحوه ارائه خدمات آموزشی 55
  فصل ششم: ارزیابی اقتصادی طرح 69
  ارزیابی اقتصادی طرح 70
  بررسی و تجزیه و تحلیل هزینه و سود آوری طرح از دید جامعه 70
  بررسی اثرات طرح روی میزان صرفه جوئی و سرمایه گذاری 71
  اثرات طرح بر روی سلامتی 71
  مشتریان چه کسانی هستند 73
  بررسی اثرات طرح بر روی خودکفائی ، اشتغال و نظم اجتماعی کشور 73
  بررسی نحوه ارائه خدمات و سرویس 74
  بررسی برنامه زمانبندی اجرای طرح 76
  نحوه تبلیغات برای شرکت 76
  فصل هفتم: نقشه ساختمان و کلاسها 77
  7-1- شمای کلی از مدرسه 78
  7-2- شمایی از طول هر یک از کلاسها 79
  7-3- طراحی سه بعدی از کلاس(1) 80
  7-4- طراحی سه بعدی از کلاس(2) 81
  7-5- طرح داخلی و طبقه همکف ساختمان مدرسه 82
  7-6-طرح شماتیک و سه بعدی بخش خدمات داخلی (آبدارخانه و . . .) 83
  منابع و مواخذ 84
  - کتب و مجلات 84
  - آدرسهای اینترنتی 84

مقالات مرتبط

Cached 1396/06/19
دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار: تولید مقاومت

دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار: تولید مقاومت

 • الکترونیک - برق - مخابرات
 • ۳۶
 • <p>امکان سنجی:<br> - چون مقاومت یکی از مهمترین قطعات الکترونیکی می باشد و در اکثر وسایل امروزی به کار رفته است پس این صلاحیت محصول باعث افزایش فروش و افزایش تعداد مشتریان و پیشرفت شرکت می شود.<br> - رقیب های جدی ما در بازار تولید ...

دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار: تاسیس سنگ فروشی

دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار: تاسیس سنگ فروشی

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۲۳
 • <p>خلاصه اجرایی (مدیریتی):<br> اگر منظور از مدیریت اجرایی جلب مشتری باشد می توان با ارائه اجناس با قیمت کمتر، بیشتر مشتری جلب نمود و اگر منظور طریقه ی مدیریت در داخل کارگاه باشد می توان با مشورت با شاگردان و دیگران که مرتبط با شغل می ...

دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار خیاطی : تأسیس و راه اندازی کارگاه خیاطی

دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار خیاطی : تأسیس و راه اندازی کارگاه خیاطی

 • پروژه کارآفرینی
 • ۱۳
 • <p><br> توصیف محل کار و ملک مورد نظر<br> یک محل کار برای یک کار تولیدی باید دارای شرایط خاصی باشد که بتوان در آن به راحتی ابزار کار را جایگزین کرد و مساحت آن آنقدر باشد که بتوان کارهای تولید شده ار در آن نگهداری نمود . از دیگر ...

دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار: تولید مصنوعات چوبی

دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار: تولید مصنوعات چوبی

 • پروژه کارآفرینی
 • ۶۱
 • <p>شرح فعالیت</p> <p>1) شرح توصیفی</p> <p>1-1- تاریخچه مصرف چوب:</p> <p>شواهد و قرائن نشان می دهد که انسانهای اولیه از زمانی که در غارها می زیسته اند از چوب به واسطه شکل طبیعی و متناسب آن برای شکار حیوانات و ...

دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار: کارخانه تولید گچ

دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار: کارخانه تولید گچ

 • عمران - معماری - شهرسازی
 • ۳۰
 • <p><br> - مشخصات محل اجرای طرح<br> استان: خراسان<br> شهرستان: مشهد<br> 1. ابعاد و مساحت محل اجرای طرح: کارخانه زمین به وسعت 25 هزار مترمربع مستمرخواهد شد بخشی از ماشین آلات خدا تولید در محوله روباز و بخشی آسیاب و سرند ...

دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار: کارخانه تولید پوشاک کودکان

دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار: کارخانه تولید پوشاک کودکان

 • پروژه کارآفرینی
 • ۲۵
 • <p><strong> خلاصه اجرایی (مدیریتی):</strong></p> <p>ایجاد یک کارخانه تولید پوشاک کودک که سازمانی تولیدی است که انتفاعی و جهت رسیدن به سود و بالا بردن ارتقاءِ سطح کیفی پوشاک کودکان و اشتغال زایی برای 200 شغل مستقیم ...

دانلود مقاله، تحقیق، پروژه دانشجویی رسا پیپر
پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.