دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود گزارش کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌ و جزائی‌ (کیفری‌) دوره‌ هیجده‌ ماهه‌ کارآموزی‌ وکالت‌

دانلود
 • خلاصه
 • فهرست
 • خلاصه گزارش کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌ و جزائی‌ (کیفری‌) دوره‌ هیجده‌ ماهه‌ کارآموزی‌ وکالت‌

  شماره‌ گزارش‌: (1)
  دادگاه‌: شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومی‌ جزائی‌ بندرعباس‌
  تاریخ‌ جلسه‌: 10/5/86
  شاکی‌ (شکات‌): فرشید شهبازی‌ و خانم‌ نسیم‌ طالبی‌
  متهم‌: مهدی‌ ایرانپور
  اتهام‌ (موضوع‌ دادرسی‌): بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ به‌ ایراد صدمه‌ بدنی‌ غیرعمدی‌(تصادف‌ جرحی‌)
  شماره‌ پرونده‌: 86/103/74 - ک‌
  شماره‌ دادنامه‌: 288

  شرح‌ شکوائیه‌ (گردشکار پرونده‌)
  برابر اعلام‌ مرکز فوریت‌های‌ پلیسی‌ 110 مبنی‌ بر وقوع‌ یک‌ فقره‌ تصادف‌ در بلوار ساحلی‌بندرعباس‌ اکیپ‌ گشت‌ کلانتری‌ 11 به‌ محل‌ موردنظر اعزام‌ و پس‌ از بررسی‌ محرز گردیدیکدستگاه‌ خودروی‌ سواری‌ پراید به‌ شماره‌ 113 ب‌ 74 ایران‌ 84 به‌ رانندگی‌ آقای‌ مهدی‌ایرانپور با یک‌ دستگاه‌ موتورسیکلت‌ به‌ شماره‌ 8275 کرمان‌ 24 به‌ رانندگی‌ شاکی‌ فوق (فرشید شهبازی‌) تصادف‌ نموده‌ که‌ راننده‌ موتورسیکلت‌ به‌ بیمارستان‌ انتقال‌ داده‌ شده‌متعاقباً پرونده‌ از طریق‌ کلانتری‌ 11 به‌ دادسرا ارسال‌ که‌ از آن‌ طریق‌ به‌ شعبه‌ سوم‌دادیاری‌ ارجاع‌ که‌ موضوع‌ جهت‌ معرفی‌ مصدم‌ به‌ پزشکی‌ قانونی‌ و اخذ نظریه‌کارشناسی‌ تصادفات‌ پیگیری‌ که‌ نظریه‌ کارشناسی‌ متعاقباً از سوی‌ افسر تصادفات‌ به‌شعبه‌ واصل‌ که‌ علت‌ تامه‌ تصادف‌ بی‌احتیاطی‌ از جانب‌ راننده‌ خودرو سواری‌ پراید به‌علت‌ عدم‌ رعایت‌ حق‌ تقدم‌ در حین‌ دورزدن‌ نسبت‌ به‌ موتورسیکلت‌ تشخیص‌ داده‌ شده‌ ونظریه‌ پزشکی‌ قانونی‌ نشان‌ دهنده‌ جراحات‌ شاکی‌ در حد سائیدگی‌ زانوی‌ پای‌ راست‌، دراثر اصابت‌ جسم‌ سخت‌ می‌باشد. در ادامه‌ از شاکی‌ و متهم‌ در دادیاری‌ تحقیق‌ که‌ شاکی‌اظهار داشته‌ به‌ شکایت‌ خود باقی‌ هستم‌ و گواهینامه‌ نیز دارم‌ و متهم‌ نیز اظهار داشته‌بی‌احتیاطی‌ را قبول‌ دارم‌ و نظریه‌ افسر کارشناس‌ فنی‌ تصادفات‌ را قبول‌ دارم‌ و به‌ آن‌اعتراض‌ ندارم‌ پس‌ از تفهیم‌ اتهام‌ قرار ده‌ میلیون‌ ریال‌ کفالت‌ برای‌ متهم‌ صادر که‌ نامبرده‌کفیل‌ خود را معرفی‌ و سپس‌ قرار مجرمیت‌ وی‌ صادر و پرونده‌ طی‌ کیفرخواست‌ شماره‌578 مستند به‌ نظریه‌ پزشکی‌ قانونی‌، نظریه‌ کارشناس‌ فنی‌ تصادفات‌ شکایت‌ شاکی‌ وگزارش‌ مرجع‌ انتظامی‌ و اقرار متهم‌ مطابق‌ مواد 481 و 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ صادرو جهت‌ رسیدگی‌ به‌ شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومی‌ جزائی‌ ارسال‌ و پس‌ از ثبت‌ وقت‌ رسیدگی‌تعیین‌ و به‌ طرفین‌ ابلاغ‌ که‌ در وقت‌ مقرر شاکی‌ و متهم‌ به‌ همراه‌ نماینده‌ دادستان‌ حضورداشته‌ که‌ شاکی‌ اظهار داشته‌ از متهم‌ شاکی‌ بوده‌ و تقاضای‌ رسیدگی‌ دارم‌. متهم‌ نیز درپاسخ‌ اعلام‌ نمود اتهامات‌ وارده‌ را قبول‌ دارم‌ و اعتراض‌ ندارم‌.
  سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسیدگی‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذیل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأی‌ می‌نماید.
  کلاسه‌ پرونده‌: 86/103/71 - ک‌دادنامه‌: 288
  رأی‌ دادگاه‌
  در خصوص‌ اتهام‌ آقای‌ مهدی‌ ایرانپور فرزند همت‌ اللّه‌ 53 ساله‌ اصل‌ و ساکن‌ بندرعباس‌دائر بر بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ منجر به‌ ایراد صدمه‌ بدنی‌ غیرعمدی‌ به‌ شاکی‌ آقای‌فرشید شهبازی‌ فرزند حسین‌ بشرح‌ کیفرخواست‌، با عنایت‌ به‌ نظریات‌ کارشناسی‌تصادفات‌ و پزشکی‌ قانونی‌ که‌ حکایت‌ از انتساب‌ بزه‌ معنونه‌ و صدمات‌ ناشی‌ از آن‌ راجع‌به‌ شاکی‌ می‌باشد و توجهاً به‌ اقرار صریح‌ متهم‌، توجه‌ اتهام‌ به‌ مشارالیه‌ محرز و مسلم‌بوده‌ فلذا دادگاه‌ مستنداً به‌ مواد 294، 295، 480، 481، 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ متهم‌ رااز بابت‌ دو فقره‌ سائیدگی‌ در حد حارصه‌ زانو و ساق پای‌ راست‌ به‌ پرداخت‌ یک‌ صدم‌ دیه‌کامله‌ در حق‌ شاکی‌ محکوم‌ می‌نماید و از بابت‌ بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ با رعایت‌مقررات‌ بند 2 ماده‌ 3 قانون‌ وصول‌ برخی‌ از درآمدهای‌ دولت‌ به‌ پرداخت‌ پانصد هزار ریال‌جزای‌ نقدی‌ در حق‌ دولت‌ محکوم‌ می‌نماید. رأی‌ صادره‌ حضوری‌ و ظرف‌ 20 روز پس‌ ازابلاغ‌ قابل‌ اعتراض‌ در محاکم‌ تجدیدنظر استان‌ هرمزگان‌ می‌باشد.
 • فهرست گزارش کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌ و جزائی‌ (کیفری‌) دوره‌ هیجده‌ ماهه‌ کارآموزی‌ وکالت‌

  گزارش‌ اول‌ تصادف‌ رانندگی‌ منجر به‌ جرح‌ غیرعمد و ایراد
  (کیفری‌)بدنی‌ غیرعمدی‌
  2 گزارش‌ دوم‌ مطالبه‌ حق‌ بیمه‌ و وجه‌ نقد 6
  (حقوقی‌)
  3 گزارش‌ سوم‌ تخریب‌ عمدی‌ - تعدی‌ و تمرد علیه‌ مأمورین‌ دولتی‌ - 10
  (کیفری‌) مشارکت‌ در ضرب‌ و جرح‌ عمدی‌ - تیراندازی‌ و...
  4 گزارش‌ چهارم‌ صدور یک‌ فقره‌ چک‌ بلامحل‌ به‌ مبلغ‌ 50 میلیون‌ ریال‌ 16
  (کیفری‌)
  5 گزارش‌ پنجم‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ و خلع‌ ید و قلع‌ و قمع‌ مستحدثات‌ و 21
  (حقوقی‌) اجرت‌ المثل‌ ایام‌ تصرف‌
  6 گزارش‌ ششم‌ رانندگی‌ بدون‌ پروانه‌ با قایق‌ - صید غیرمجاز میگو 27
  (کیفری‌)
  7 گزارش‌ هفتم‌ حمل‌ مشروبات‌ الکلی‌ و حمل‌ و نگهداری‌ مواد مخدر و 31
  (کیفری‌) پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورین‌ انتظامی‌
  8 گزارش‌ هشتم‌ صدور گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ جهت‌ اجرای‌ طلاق 36
  (حقوقی‌) توافقی‌
  شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌‌
  9 گزارش‌ نهم‌ به‌ کارگیری‌ تبعه‌ بیگانه‌ فاقد پروانه‌ کار 41
  (کیفری‌)
  10 گزارش‌ دهم‌ جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌ 46
  (کیفری‌)
  11 گزارش‌ یازدهم‌ تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ تمکین‌ عام‌ و خاص‌ و بازگشت‌ 51
  (حقوقی‌) به‌ منزل‌ مشترک‌
  12 گزارش‌ دوازدهم‌ حضانت‌ فرزندان‌ 56
  (حقوقی‌) (آرمان‌ 13 ساله‌، آرمین‌ 10 ساله‌)
  13 گزارش‌ سیزدهم‌ شرب‌ خمر - ایجاد مزاحمت‌ - تخریب‌ 61
  (کیفری‌)
  14 گزارش‌ چهاردهم‌ فرزند خواندگی‌ 65
  (حقوقی‌)
  15 گزارش‌ پانزدهم‌ تخلیه‌ و تحویل‌ عین‌ مستأجره‌ بلحاظ‌ انقضای‌ مدت‌ 70
  (حقوقی‌)
  16 گزارش‌ شانزدهم‌ سرقت‌ منزل‌ و مغازه‌ 74
  (کیفری‌)
  شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌
  17 گزارش‌ هفدهم‌ ثبت‌ واقعه‌ ازدواج‌ 79
  (حقوقی‌)
  18 گزارش‌ هجدهم‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ و صدور حکم‌ حجر 83
  (حقوقی‌)
  19 گزارش‌ نوزدهم‌ خیانت‌ در امانت‌ - سرقت‌ 87
  (کیفری‌)
  20 گزارش‌ بیستم‌ تحصیل‌ مال‌ از طریق‌ نامشروع‌ 92
  (کیفری‌)
  21 گزارش‌ بیست‌ویکم‌ الزام‌ خواندگان‌ به‌ حضور در دفترخانه‌ و انتقال‌ سند 98
  (حقوقی‌) رسمی‌ یک‌ دستگاه‌ خودرو پراید
  22 گزارش‌ بیست‌ودوم‌ تهدید، ایجاد ضرب‌ و شتم‌ عمدی‌ 104
  (کیفری‌)
  23 گزارش‌بیست‌وسوم‌ مطالبه‌ نفقه‌ ایام‌ گذشته‌ به‌ مبلغ‌ شانزده‌ میلیون‌ ریال‌ 110
  (حقوقی‌)
  24 گزارش‌بیست‌وچهارم‌ تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ رفع‌ تصرف‌ ششدانگ‌ یک‌ 114
  (حقوقی‌) قطعه‌ زمین‌ از موقوفه‌ آب‌ انبارها از پلاک‌ 2941
  شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌ صفحه‌
  25 گزارش‌بیست‌وپنجم‌ ترک‌ نفقه‌ - ازدواج‌ مجدد 120
  (کیفری‌)
  26 گزارش‌بیست‌وششم‌ تعدیل‌ اجاره‌ بها و مطالبه‌ اجور معوقه‌ 124
  (حقوقی‌)
  27 گزارش‌بیست‌وهفتم‌ مطالبه‌ وجه‌ سه‌ فقره‌ سفته‌ به‌ مبلغ‌ هفتاد میلیون‌ ریال‌ 128
  (حقوقی‌)
  28 گزارش‌بیست‌وهشتم‌ خرید و نگهداری‌ 113 عدد آمپول‌ روان‌ گردان‌ تمجیزک‌ 134
  (کیفری‌) و اعتیاد به‌ تریاک‌
  29 گزارش‌بیست‌ونهم‌ اعاده‌ حق‌ کسب‌ و پیشه‌ و مطالبه‌ آن‌ 138
  (حقوقی‌)
  30 گزارش‌ سی‌ام‌ درگیری‌ و اخلال‌ در نظم‌ عمومی‌ و شرب‌ خمر 143
  (کیفری‌)
  31 گزارش‌ سی‌ و یکم‌ خرید و عرضه‌ دارو بدون‌ مجوزازوزارتخانه‌ بهداشت‌ 148
  (کیفری‌)
  32 گزارش‌ سی‌ و دوم‌ تقاضای‌ ضدور گواهی‌ انحصار وراثت‌ 152
  (حقوقی‌)
  ردیف‌ شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌
  33 گزارش‌ سی‌ و سوم‌ قدرت‌ نمایی‌ با اسلحه‌ جنگی‌ کلاشینکف‌ 156
  (کیفری‌)
  34 گزارش‌ سی‌ و چهارم‌ حمل‌ و نگهداری‌ شیره‌ تریاک‌ و اعتیاد به‌ شیره‌ تریاک‌ 160
  (کیفری‌)
  35 گزارش‌ سی‌ و پنجم‌ تقاضای‌ صدور گواهی‌ رشد 164
  (حقوقی‌)
  36 گزارش‌ سی‌ و ششم‌ خرید و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ 168
  (کیفری‌)


مقالات مرتبط

Cached 1396/06/19
دانلود مقاله مبا نی کامپیوتر

دانلود مقاله مبا نی کامپیوتر

 • کامپیوتر - IT
 • ۳۷
 • کامپیوتر :<br>وسیله ای است که جهت ورود اطلاعات (ورودی)که روی اطلاعات ورودی تغییر و تحول ایجاد کرده (پردازش) ونتیجه مطلوب را به ما پس می دهد(خروجی).<br>نکته: همه اختراعاتی که شده فقط به جسم انسان کمک کرده ولی با اختراع کامپیوتر به فکر ...

دانلود مقاله علم کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری

دانلود مقاله علم کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری

 • کامپیوتر - IT
 • ۳۰
 • چکیده:<br>امروزه علم کامپیوتر به عنوان یکی از حساس ترین و پرا اهیمت ترین علوم روز دنیا در شاخه های بسیار گوناگون و متفاوتی در حال پیشرفت سریع و همه جانبه است. یکی از مهمترین شاخه ها علم شبکه است. با توجه به اهمیت شایان ذکر انتقال اطلاعات در ...

دانلود تحقیق آناتومی

دانلود تحقیق آناتومی

 • علوم پزشکی - پیراپزشکی
 • ۷
 • آناتومی توصیف یا تشریح یک ساختار است، از راه جدا کردن تکه‌های مختلفی که بر هم سوار شده و آن ساختار را ساخته‌اند. واژه آناتومی anatomy از ترکیب پیشوند ana به معنای up (به مفهوم بر بالای هم سوار شده و ساخته شده و کالبد) با واژه یونانیtemnenin به معنای ...

دانلود تحقیق آناتومی1

دانلود تحقیق آناتومی1

 • علوم پزشکی - پیراپزشکی
 • ۲۰
 • مقدمه <br>در بیان آناتومی گفته می‌شود که مطالعه ساختار بدن انسان است. البته بیشتر آناتومیستها این را قبول ندارند چرا که آنان بیان می‌کنند این تعریف بدون در نظر گرفتن اعمال مربوط به قسمتهای مختلف بدن است. بنابراین معنی دقیق آناتومی عبارتست از ...

دانلود تحقیق اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران

دانلود تحقیق اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۱۸
 • ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی ...

دانلود مقاله رفتار اخلاقی در سازمان

دانلود مقاله رفتار اخلاقی در سازمان

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۱۸
 • سازمانها نظامهای اجتماعی هستند. اگر کسی بخواهد در آنها کار کند یا به کارگردانی آنها بپردازد، بایسته است که به شیوه کار کردن آنها آگاهی یابد. سازمانها دانش و انسان – فن شناسی و انسانیت – را با هم در می آمیزند. فن شناسی به تنهایی پدیده ای دشوار است، ...

دانلود تحقیق دیابت

دانلود تحقیق دیابت

 • علوم پزشکی - پیراپزشکی
 • ۱۸
 • بیماری قند یا دیابت نوعی اختلال در سوخت و ساز است که به علل مختلف تظاهر می کند و با درجات مختلف از کمبود انسولین یا عدم پاسخ به انسولین همراه است. طبق این تعریف نقش مهم انسولین و تغییرات مهمی که بدنبال کمبود آن در سوخت و ساز ایجاد می شود بهتر مشخص ...

دانلود تحقیق دیابت

دانلود تحقیق دیابت

 • علوم پزشکی - پیراپزشکی
 • ۲۰
 • دیابت چیست ؟<br>طبق برآورد فدراسیون بین المللی دیابت ,درسال ‏2003 ‏,‏194 ‏میلیون دیابتی درسراسرجهان زندگی می کنند و تخمین زده می شودکه درسال ‏2025 ‏این تعدادبه ‏333‏میلیون نفربرسد‏.‏ باتوجه به اینکه دیابت برای سلامتی جهانیان یک تهدیداست,می ...

دانلود تحقیق بافر

دانلود تحقیق بافر

 • شیمی - زیست شناسی
 • ۷
 • تنها Mg+2 یونیزه شده برای فرایندهای بیوشیمیائی و فیزیولوژیکی در دسترس است . تنها در حدود 5% تا 10% Mg+2 سلولی در شکل یونیزه شده وجود دارد ، تغییرات در غلظت بافرهای Mg+2 تاثیرات مهم را بر روی غلظت Mg+2 یونیزه شده آزاد خواهد داشت . از این رو اطلاعات و ...

دانلود مقاله، تحقیق، پروژه دانشجویی رسا پیپر
پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.